บริการด้านเวชกรรม

คลินิกเวชกรรม


หน่วยบริการคลินิกเวชกรรมของบริษัทมิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

มีจำนวน 36 แห่ง แบ่งอยู่เป็น 5 โซน ได้แก่

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนนทบุรี จำนวน 17 แห่ง

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนปทุมธานี จำนวน 10 แห่ง

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนสมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนชลบุรี จำนวน 6 แห่ง

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง