บริการของเรา

ปัจจุบัน มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการ 40 กว่าสาขา ครอบคลุมการรักษาในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และระยอง โดยให้บริการรักษา 3 ด้าน ได้แก่


 

1. คลินิกด้านเวชกรรม

2. คลินิกด้านกายภาพบำบัด

3. คลินิกด้านทันตกรรม

 

 

จำนวนหน่วยบริการ ของบริษัทมิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด ประกอบไปด้วย


 

1. มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม จำนวน 48 แห่ง

2. สหคลินิก กายภาพบำบัด จำนวน 1 แห่ง

3. สหคลินิก ทันตรรม จำนวน 1 แห่ง

4. บ.ภาคีโอสถ จำกัด (ร้านยา) จำนวน 1 แห่ง

5. ห้องพยาบาล ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 1 แห่ง