บริการของเรา

 

ปัจจุบัน มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการ 40 กว่าสาขา ครอบคลุมการรักษาในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี และสมุทรปราการ โดยให้บริการรักษา 4 ด้าน ได้แก่

 

1. คลินิกด้านเวชกรรม

2. คลินิกด้านกายภาพบำบัด

3. คลินิกด้านทันตกรรม

4. คลินิกด้านความงาม

 

จำนวนหน่วยบริการ ของบริษัทมิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด ประกอบไปด้วย

 

1. มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม จำนวน 40 แห่ง  

2. สหคลินิก กายภาพบำบัด จำนวน 1 แห่ง 

3. สหคลินิก ทันตรรม จำนวน 2 แห่ง 

4. บ.ภาคีโอสถ จำกัด (ร้านยา) จำนวน 1 แห่ง 

5. ห้องพยาบาล ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 1 แห่ง