บริการด้านเวชกรรม

คลินิกเวชกรรม


หน่วยบริการคลินิกเวชกรรมของบริษัทมิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

มีจำนวน 48 แห่ง แบ่งอยู่เป็น 6 โซน ได้แก่

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนนทบุรี จำนวน 19 แห่ง

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนปทุมธานี จำนวน 12 แห่ง

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนสมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนกระยอง จำนวน 2 แห่ง

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนชลบุรี จำนวน 9 แห่ง