วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์


" เป็นผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน "

 

พันธกิจ


1.  พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ให้มีความครอบคลุม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาวะของชุมชน

2.  พัฒนาคุณภาพบริการ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

3.  ให้ความสำคัญและ พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างเสริมให้มีจริยธรรม

4.  พัฒนาระบบการจัดการ และระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ทันสมัย

 

วัฒนธรรมในองค์กร


M      Service Mind     :         กมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ

M      Mastery             :         การทำงานอย่างมืออาชีพ

T       Teamwork   ......:         การทำงานเป็นทีม