ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


" บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด "

             ก่อตั้งโดย คุณมลฑล มานิตย์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพมากกว่า 20 ปี เริ่มจากการก่อตั้งมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน มีคลินิกให้บริการในเครือข่ายมากกว่า40สาขาในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งได้แก่ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี จ.กรุงเทพฯ และจ.ระยอง ครอบคลุมการบริการด้านเวชกรรม ทันตกรรม และกายภาพบำ
บัด มุ่งเน้นการบริการในชุมชนร่วมกับจิตอาสาภาคีเครื่อข่ายเน้นสุขภาะพที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีแผนขยายจำนวนสาขาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน "ใกล้บ้านคุณ" ต่อไป

 

การเติบโต


พ.ศ.2548  มิตรไมตรีคลินิกสาขาประชาชื่น เปิดให้บริการสาขาแรก

พ.ศ.2550  จัดตั้ง บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

พ.ศ.2552  จัดตั้ง บริษัท มิตรไมตรี กรุ๊ป นนทบุรี จำกัด และบริษัท มิตรไมตรี กรุ๊ป ปทุมธานี จำกัด

พ.ศ.2553  จัดตั้ง บริษัท มิตรไมตรี กรุ๊ป ชลบุรี จำกัด และบริษัท ภาคีโอสถ จำกัด

พ.ศ.2555  จัดตั้ง บริษัท มิตรไมตรี กรุ๊ป สมุทรปราการ จำกัด

พ.ศ.2558  จัดตั้ง บริษัท ฟาลา เวิลด์วายด์ จำกัด

พ.ศ.2559  ควบรวมกิจการ โดยการควบ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด,บริษัท มิตรไมตรี กรุ๊ป นนทบุรี จำกัด,บริษัท มิตรไมตรี กรุ๊ป ปทุมธานี,บริษัท มิตรไมตรี กรุ๊ป ชลบุรี จำกัด และบริษัท มิตรไมตรี กรุ๊ป สมุทรปราการ จำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด