คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท


" บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด "


นายวินัย สวัสดิวร 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช
กรรมการอิสระนายมลฑล มานิตย์ 

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร


นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
กรรมการอิสระ


นางสุมลทิพย์ มานิตย์
กรรมการ


นายวรศักดิ์ มานิตย์
กรมมการ


นายสุธนะ เสตวรรณา
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นางสาววีรยา พุ่มเข็ม 
กรรมการ


นางสาวองค์อร สมประสงค์
กรรมการอิสระ