คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


" บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด "


นายมลฑล มานิตย์ 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นายสุธนะ เสตวรรณา

กรรมการ
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นางสาวนันทิกา แซ่เจียง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน