คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร


" บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด "


นายมลฑล มานิตย์
ประธานกรรมการบริหาร


นายสุธนะ เสตวรรณา

กรรมการบริหาร


นางสาวนันทิกา แซ่เจียง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน